گاهی اوقات می خواهید توضیحاتی را در صفحه قرار دهید ، تا در مراجعات بعدی راهنمای شما باشند . یا اینکه اگر کسی غیر از خودتان سورس کد صفحه را مطالعه می کند ، بتواند دریابد هر بخش صفحه چیست و برای چه منظور استفاده می شود . توضیحات را می توانید در هر جای صفحه که بخواهید قرار دهید .
 به این توضیحات در طراحی وب comments می گویند . توضیحات توسط مرور گرها نمایش داده نشده و از دید کاربر مخفی هستند و فقط در سورس کد صفحه قابل مشاهده می باشند .
 چنانچه توضیح در حد یک خط باشد ، با قرار دادن کد // در ابتدا خط ، توضیح خود را بعد از آن بنویسید .
 ولی چنانچه حجم توضیح بیش از یک خط باشد ، باید علامت */ را در ابتدای توضیح و علامت /* را در انتهای آن قرار دهید . از این روش برای توضیحات چند خطی استفاده می شود .
 در جدول زیر روش استفاده از هر دو مورد را به صورت عملی به شما نمایش داده ایم :

 

Syntax
 توضیح یک خطی      // متن توضیح

 Syntax
 توضیح چند خطی      /*
 خط 1 توضیح
 خط 2 توضیح
 خط 3 توضیح
 ...
 */


مثال : درمثال زیر در یک صفحه PHP هم توضیح یک خطی و هم چند خطی قرار داده ایم . دقت کنید که این توضیحات در خروجی نمایش داده نمی شوند :

 


 < html >
   < head >
   </head>
 <body>
       < p > This is a HTML Paragraph < /p >
       <?php
             // متن توضیح یک خطی
             echo "Hello World"     ;   
             /*
             خط 1 توضیح چند خطی
             خط 2 توضیح چند خطی
             ...
             */
        ?>
 </body>
 </html>