در بخش قبل گفتیم که دستورات یک تابع تا زمانی که فراخوانی نشود ، اجرا نخواهد شد . برای اجرای دستورات یک تابع ، باید آن را فراخوانی کرد .
 در هر جای برنامه و هر چند بار که نیاز داشته باشید ، می توانید یک تابع را فراخوانی نمایید . برای فراخوانی یک تابع نام آن را نوشته و پس از آن دو پرانتز باز و بسته به همراه یک عبارت سمیکلون ; قرار می دهیم .


 شکل کلی فراخوانی یک تابع به صورت زیر است : 

 

<?php
       نام تابع ( )   ;
 ?>


 مثال :

 

 <?php
       My_Function ( )   ;
 ?>


مثال : در مثال زیر ابتدا یک تابع را تعریف کرده و سپس در نقطه ای دیگر از صفحه آن را فراخوانی نموده ایم . برای مشاهده خروجی بر روی خروجی مثال کلیک نمایید : 

 

 < html >
   < head >
   </head>
 <body>
       <?php
             function Show_Msg ( )                                                      تعریف تابع
                 {
                    echo " You are learning PHP " ;
                 }
        ?>
       < p > This is a HTML Paragraph < /p >
       <?php
        Show_Msg ( ) ;                                                                       فراخوانی تابع
        ?>
 </body>
 </html>