متغیرها در php متفاوت تر از سایر زبان های برنامه نویسی استفاده می شوند. برخلاف زبان هایی که می بایستی اجبارا نوع داده را تعیین کنید و سپس مقدار به آن اختصاص دهید. (مانند جاوا و سی + +)
 php خود بخود نوع داده متغیر را تعیین می کند وقتی که به آن مقدار می دهید. این مسئله php را در زمینه استفاده از متغیرها و ورود داده ها به آن ساده تر می کند.

متغیرهای php قوائد مشخصی را دنبال می کنند. تمامی متغیرها می بایستی با $ شروع شوند و سریعا با یک حرف الفبا یا خط زیرین شروع شوند. (_) همچنین می توانند شامل اعداد هم بعد از یک حرف الفبا شوند.

تذکر : عدد نمی تواند شروع کنند متغیر باشد.

 

متغیرها در php متفاوت تر از سایر زبان های برنامه نویسی استفاده می شوند. برخلاف زبان هایی که می بایستی اجبارا نوع داده را تعیین کنید و سپس مقدار به آن اختصاص دهید. (مانند جاوا و سی + +)
 php خود بخود نوع داده متغیر را تعیین می کند وقتی که به آن مقدار می دهید. این مسئله php را در زمینه استفاده از متغیرها و ورود داده ها به آن ساده تر می کند.

متغیرهای php قوائد مشخصی را دنبال می کنند. تمامی متغیرها می بایستی با $ شروع شوند و سریعا با یک حرف الفبا یا خط زیرین شروع شوند. (_) همچنین می توانند شامل اعداد هم بعد از یک حرف الفبا شوند.

ادامه متن : متغیرها در php