شرط این حلقه در انتهای حلقه تعیین میشود.این حلقه ابتدا یکبار دستورات تعیین شده در آن را اجرا میکند ، سپس شرط تعیین شده در انتهای حلقه را بررسی کرده و تا زمانی که درست باشد بصورت دوره ای دستورات خود را اجرا میکند .
 دستورات این نوع حلقه حتی اگر شرط آن غلط باشد ، حداقل یکبار اجرا میشود .
 شکل کلی استفاده از این حلقه بصورت زیر است :  Syntax         do
       {
           کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ;
        }
       while ( شرط یا شروط مورد نظر )  ;

 مثال :
 < ?php   
   do
       {
          echo "The number is " . $i . "< br >";
          $i++;
        }
     while ( $i =< 5 ) ;
 ?>
 

 

خروجی مثال

 

The number is 1
 The number is 2
 The number is 3
 The number is 4
 The number is 5