1 ) حلقه for : این حلقه دستورات خود را به تعداد دفعات تعیین شده برای آن و یا تا زمانی که شرط آن درست باشد تکرار و اجرا میکند.
 برای مثال شما میخواهید دستور معینی به تعداد 10 بار تکرار شود در این حالت باید دستور خود را در یک حلقه for قرار دهید .
 شکل کلی تعریف و استفاده از این حلقه بصورت زیر است :  Syntax     for ( init ; condition ; incresment )
     {
         کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ;
     }

 مثال :
 < ?php
     for ( $i = 1 ; $i <= 5 ; $i++ )
     {
         echo "The number is " . $i . "< br/ >"
     }
 ?>

 syntax توضیح هر یک از موارد
 توضیح      پارامتر
 این پارامتر میتواند یک متغیر باشد که به عنوان اغازکر شمارنده حلقه تعیین شود. همچنین میتواند یک کد یا دستور باشد که یکبار در ابتدا حلقه اجرا خواهد شد.      init
 این پارامتر میتواند یک متغیر باشد که به عنوان اغازکر شمارنده حلقه تعیین شود. همچنین میتواند یک کد یا دستور باشد که یکبار در ابتدا حلقه اجرا خواهد شد.      Init
 تعیین کننده شرط یا شروط لازم برای ادامه کار حلقه است.تا زمانی که این شرط یا شروط درست باشند حلقه به کار خود ادامه داده و دستورات را تکرار میکند.      Condition
 این پارامتر میتواند یک دستور باشد که در هربار اجرای حلقه مقدار متغیر شمارنده حلقه را افزایش یا کاهش دهد.همچنین میتواند دستوری باشد که یکبار در انتهای کار حلقه اجرا شود .      Increment


مثال : در مثال زیر یک حلقه ساده را تعریف کرده ایم . شمارنده حلقه از 1 شروع شده و به ازای هر عدد یکبار حلقه اجرا شده و مقدار عدد شمارنده یک واحد افزایش می یابد . روند اجرای حلقه تا زمانی که عدد شمارنده به 5 برسد ادامه داشته و سپس متوقف می شود :  Example
 < ? php
    for ( $i=1 ; $i <= 5 ; $i++ )
      {
         echo "The number is " . $i . "<br>";
       }
 ? >      کد
 The number is 1
 The number is 2
 The number is 3
 The number is 4
 The number is 5