این حلقه برای حرکت درون آرایه ها و تکرار دستورات مورد نظر بر اساس اعضای آرایه استفاده میشود.
 شکل کلی تعریف و استفاده از این حلقه بصورت زیر است :  Syntax     foreach ( $array as $value )
     {
         کدها و دستوراتی که می خواهید به ازای هر عضو آرایه تکرار شوند ;
     }

 مثال :
 < ?php
     foreach ( $x as $value )
     {
         echo &value . "< br/ >" ;
     }
 ?>


 نحوه کار حلقه foreach :

 به ازای هربار اجرای حلقه مقدار عنصرجاری آرایه به متغیر value داده شده و اندیس آرایه یک واحد به جلو حرکت میکند.این روند تا زمانی ادامه دارد که به انتهای آرایه برسیم.سپس اجرای حلقه متوقف میشود. در کد مثال ، array$ نام آرایه مورد نظر و value$ ، پارامتر دریافت مقدار عضو جاری آرایه است .

مثال : در مثال زیر یک آرایه 3 عضوی به نام x$ تعریف کرده ایم . سپس آن را در یک حلقه foreach قرار داده و مقدار اعضای آرایه را به ترتیب در خروجی نمایش داده ایم :  Example
 < ? php
    $x = array ("one","two","three") ;
     foreach ( $x as $value )
      {
         echo $value . "< br >";
       }  
 ? >      کد
 one
 two
 three