از ساختار دستوری فوق در زمانی استفاده میشود که بخواهیم به ازای مقادیر مختلف یک متغیر خاص دستور یا دستورات خاصی اجرا شوند.
 برای مثال فرض کنید که یک متغیر به نام number داریم.میخواهیم کدی طراحی کرده و متغیر number را در دستور switch آن قرار دهیم.سپس به ازای هریک از مقادیر مورد نظر برای متغیر number گروه خاص از دستورات اجرا شوند.مثلا برای مقدار 1 خروجی one و برای مقدار 2 خروجی twoو الی اخر باشد. در این حالت از ساختار دستوری switch استفاده میکنیم.
 شکل کلی استفاده از این ساختار switch به شکل زیر است :  Syntax      switch ( متغیر مورد نظر )
     {
         case مقدار اول :
               اگر مقدار متغیر با مقدار اول برابر بود این دستورات اجرا شوند ;
               break ;
         case مقدار دوم :
              اگر مقدار متغیر با مقدار دوم برابر بود این دستورات اجرا شوند ;
              break ;
          default :
                های تعیین شده برابر نبود ، این دستورات اجرا شوند case در صورتی که مقدر متغیر با مقدار هیچ کدام از ;
      }