در مثال زیر به صورت عملی نحوه استفاده از دستور switch را نشان داده ایم .

مثال : در مثال زیر یک متغیر به نام x تعریف و مقدار دهی کر ده ایم . سپس آن را در یک دستور switch به کار برده ایم . این دستور مقدار متغیر را بررسی کرده و چنانچه مقدار آن 1 باشد ، عبارت one را نشان داده ، برای مقدار  2 عبارت two ، برای مقدار 3 عبارت three و برای سایر مقادیر عبارت bigger than 3 را نمایش می دهد . Example
 < ? php
  $x = 1 ;
   switch ( $x )
     {
         case 1 :
               echo " one ";
               break ;
         case 2 :
              echo " two " ;
              break ;
         case 3 :
              echo " three " ;
              break ;
          default :
              echo " bigger than three " ;
      }
 ? >      کد
 one