در این نوع آرایه که رایج ترین نوع آرایه می باشد ، اعضای آرایه همگی با یک نام یکسان تعریف شده و هر عضو یک شناسه یا اندیس دارد که به وسیله آن شناسایی و قابل دسترسی می شود .
 دو روش کلی برای تعریف آرایه های عددی در PHP وجود دارد :
در حالت اول آرایه را به صورت اتوماتیک ساخته شده و به هر عضو به ترتیب از ابتدا یک اندیس عددی اختصاص می یابد . این اندیس به صورت پیش فرض از صفر شروع می شود :  حالت اول
 تعریف آرایه عددی      $ Books = array ( " HTML " , " CSS " , " ASP " , " PHP " ) ;

در روش دوم تعریف آرایه های عددی ، هنگام تعریف اعضای آرایه ، اندیس آنها را نیز تعیین می کنیم . در این حالت می توان اندیس های متفاوتی را نیز در نظر گرفت .  حالت دوم
 تعریف آرایه عددی      $ Books [ 0 ] = " HTML " ;
 $ Books [ 1 ] = " CSS " ;
 $ Books [ 2 ] = " ASP " ;
 $ Books [ 3 ] = " PHP " ;