در روش دوم ، هر عضو آرایه به صورت یک جفت مقدار و یک شناسه عددی ( ID Key ) تعریف می شود .
 برای نگهداری گونه های خاصی از اطلاعات ، معملا آرایه های عددی مناسب نیستند و بهتر است از آرایه های متناظر استفاده شود .
 نحوه استفاده از این آرایه را در مثال های زیر آموزش داده ایم . در آرایه زیر اسامی چند نفر به همراه اسامی آنها را تعریف کرده ایم :  حالت اول
 تعریف آرایه متناظر      & ages = array ( " Ali " => 32 , " Reza " => 30 , " Ahmad => 34 ) ;
 حالت دوم
 تعریف آرایه متناظر      & ages [ ' Ali ' ] = " 32 " ;
 & ages [ ' Reza ' ] = " 30 " ;
 & ages [ ' Ahmad ' ] = " 34 " ;