در آرایه های تو در تو ، ابتدا اعضای آرایه اصلی تعریف می شوند . سپس هر یک از اعضای آرایه اصلی ، خود می تواند یک آرایه را تشکیل دهد . اعضای آرایه دوم نیز می توانند به نوبه خود یک آرایه باشند و به همین ترتیب . روش تعریف یک آرایه تو در تو و استفاده از آن را در قالب مثال های عملی زیر نمایش داده ایم :  نحوه
 آرایه تو در تو     $families = array
    (
      "Griffin"=>array
        (
            "Peter",
            "Lois",
            "Megan"
        ),
      "Quagmire"=>array
        (
             "Glenn"
        ),
      "Brown"=>array
        (
             "Cleveland",
             "Loretta",
             "Junior"
         )
        ) ;


 در مثال زیر نحوه استفاده و نمایش اعضای یک آرایه تو در تو نمایش داده شده است :  مثال

 

    < ? php
         echo " Is " . $families['Griffin'][2] .
         " a part of the Griffin family?" ;
? >
 

خروجی

 

     Is Megan a part of the Griffin family ?