در بخش قبل به آموزش روش تعریف و استفاده از آرایه ها در PHP پرداختیم . در این بخش توابعی را به شما معرفی می کنیم که به وسیله آنها می توانید آرایه ها را ، بر حسب مقادیر عنصرشان مرتب کنید .
 اعضای یک آرایه را می توانید به صورت صعودی یا نزولی ، بر حسب حروف الفبا و یا مقادیر عددی مرتب سازی نمایید . توابع مرتب سازی آرایه ها در PHP عبارتند از :

 تابع ( ) sort :
 این تابع مقادیر آرایه را از پایین به بالا ( صعودی ) مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :  مثال 1      < ? php
      $cars = array( " Volvo " , " BMW ", " Toyota " ) ;
     sort ( $cars ) ;
 ? >
 خروجی      BMW  Toyota  Volvo

 مثال 2      < ? php
      $numbers = array ( 4 , 6 , 2 , 22 , 11 ) ;
     sort ( $numbers ) ;
 ? >
 خروجی      2  4   6  11  22


 تابع ( ) rsort :
 این تابع مقادیر آرایه را از بالا به پایین ( نزولی ) مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :  مثال 1      < ? php
      $cars = array( " Volvo " , " BMW ", " Toyota " ) ;
     rsort ( $cars ) ;
 ? >
 خروجی      Volvo Toyota BMW

 مثال 2      < ? php
      $numbers = array ( 4 , 6 , 2 , 22 , 11 ) ;
     rsort ( $numbers ) ;
 ? >
 خروجی      22   11   6   4   2