تابع ( ) arsort :
 این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پالا به پایین ( نزولی  ) ، بر حسب مقدار  Value  آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :  مثال      < ? php
      $age=array( " Peter " => " 35 " , " Ben " => " 37 " , " Joe " => " 43 " ) ;
     arsort( $age ) ;  
 ? >
 خروجی      Key=Joe, Value=43
 Key=Ben, Value=37
 Key=Peter, Value=35


 تابع ( ) krsort :
 این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پالا به پایین ( نزولی  ) ، بر حسب مقدار  key  آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :  مثال      < ? php
      $age=array( " Peter " => " 35 " , " Ben " => " 37 " , " Joe " => " 43 " ) ;
     krsort( $age ) ;  
 ? >
 خروجی      Key = Peter , Value = 35
 Key = Joe , Value = 43
 Key = Ben , Value = 37