مدیر مسوول نشریه بانگ نی عنوان کرد: در این سالنامه، همان‌طور که سال گذشته هم اشاره کردم، ممکن است نام برخی از عزیزان به علل مختلف از جمله بی‌توجهی و قصور صاحب این قلم یا بعضی از محدودیت‌ها نیامده باشد که از همه این مخاطبان عذر خواهی می‌کنم.

عاطفی گفت: امسال 72 نفر به فهرست 370 نفره پارسال اضافه شده‌اند. سال گذشته اسامی هنرمندان بر اساس سال تولد تا متولدین سال 1356 بود که امسال این میزان به متولدین 1357 تغییر یافته است.